Kế tiếpLùi lại

  BIỂU DƯƠNG CHỦ DOANH NGHIỆP CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 09-NQ/TU

  Ngày 04/10/2022, Thành Uỷ Hà Nội – Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 09 Thành Phố Hà Nội đã tuyên dương Mr. Khoa – Uỷ viên BCH Đảng Uỷ Khối Doanh Nghiệp Quận Hoàng Mai, Bí Thư Chi Bộ, Chủ tịch HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 09 – NQ/TU.

  THÀNH TÍCH XUẤT SẮC

   

   

  Nghị quyết số 09 – NQ/TU là nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hoá trên địa bàn thủ đô  giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến nằm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

  Trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế hiện nay, nhiều quốc gia tiến bộ nhanh hơn, thành công hơn dựa trên việc phát huy lợi thế, đặc sắc về văn hóa của đất nước xác định văn hóa yếu tố cốt lõi, động lực mới cho sự phát triển. Nhiều nước phát triển đã xuất khẩu sản phẩm văn hóa ra toàn cu. Quan điểm hành động hướng tới các ngành công nghiệp văn hóa (hay công nghiệp sáng tạo) đã đang trở thành xu hướng phát triển chung của thế giới, một trong những chiến lược phát triển quan trọng, toàn diện bền vững, thu hút nguồn lực hợp tác quốc tế, tạo ra lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy và có đóng góp khá lớn vào tăng trưởng GDP, đồng thời góp phần định vị thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế. Việc ưu tiên phát triển mạnh các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) đi đối với hoàn thiện thị trường văn hóa đã được Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố đặt ra nhằm quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Chiến lược phát triển các ngành CNVH của Chính phủ.

   

   

   

   

   

  Mục tiêu chung: Tạo bước phát triển toàn diện các ngành CNVH của Thủ đô cả về quy , chất lượng sản phẩm, dịch vụ thị trường, đảm bảo phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tốc độ, tỷ trọng, giá trị gia tăng cao; hoạt động tính chuyên nghiệp, với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, dịch vụ, sản phẩm văn hóa đa dạng, chất lượng, thương hiệu, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ của người dân trong nước, thúc đẩy phát triển du lịch xuất khẩu. Tập trung đầu phát triển một số lĩnh vực giàu tiềm năng, lợi thế của Thủ đô phù hợp với thực tiễn Thủ đô từng giai đoạn cụ thể

  NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CỦA NGHỊ QUYẾT

  1. Đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về công nghiệp văn hóa .

  2. Tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách

  3. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực.

  4, Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ.

  5. Phát triển thị trường công nghiệp văn hóa.

  6. Thu hút và hỗ trợ đầu tư.

  7. Mở rộng giao lưu, hợp tác trong nước và quốc tế về văn hóa.

  8. Tập trung xây dựng, phát triển và định vị thương hiệu “Thành phố sáng tạo” của UNESCO

  Dựa trên nghị quyết số 09 – NQ/TU, GDC GROUP luôn chú trọng, đồng hành, tập trung và bám sát để thực hiện theo đường lối và nhiệm vụ của Thành Uỷ góp phần thúc đẩy văn hoá, con người Hà Nội theo hướng bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập Quốc tế theo từng giai đoạn.

   

  Kế tiếpLùi lại